DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naslouchání

«Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání… Jakubův 1:19»
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев.
Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас.
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое; приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во все дни мои.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, — и Бог мира будет с вами.
A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от святаго чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение — блуждает.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою, и буду ожидать.
Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete.Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их.
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.
Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili?Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Посему, что́ вы сказали в темноте, то́ услышится во свете; и что́ говорили на ухо внутри дома, то́ будет провозглашено на кровлях.
Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего.

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Náhodný Biblický verš

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!