DailyVerses.net

37 Bibelverse über die Abhängigkeit

« Jesaja 41:13 »

LUT NeÜ ELB
X
KAT
Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie's mir auch geht.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Der Segen des HERRN allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Wenn ich sprach: Mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, HERR, deine Gnade.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR erhörte mich und tröstete mich.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts; denn du hattest Wohlgefallen an ihnen.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

Am guten Tage sei guter Dinge, und am bösen Tag bedenke: Diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni:
tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh,
aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
Zurück12Weiter
Kommentare
Bibelvers des Tages
Ich aber will auf den HERRN schauen und harren auf den Gott meines Heils; mein Gott wird mich erhören.
Täglich einen Bibelvers erhalten:
Email
Facebook
Twitter
Android