DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über den Schutz

Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt!Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen! Denn der HERR, dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!
Sodass wir zuversichtlich sagen können: »Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?«Takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“
Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR.Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
Und du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir!Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun?Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und werde retten.Až do stáří, až do šedin já sám, to já vás podpořím; já jsem vás učinil a já vás nosím, já vás podpořím a zachráním.
Gott – sein Weg ist vollkommen; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade; denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
Du aber, HERR, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein Haupt emporhebt.Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns?Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
Ich habe den HERRN stets vor Augen; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die sich bei ihm bergen.Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.
Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde?Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?
Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Denn wer ist Gott außer dem HERRN? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott?Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?

Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.

Zufalls Bibelvers

Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...