DailyVerses.net

43 Bibelverse über den Schutz

« Efezanom 6:11 »

LUT NeÜ ELB
X
KAT
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt!Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen! Denn der HERR, dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
So dass wir zuversichtlich sagen können: "Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?"Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Und du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir!Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich, ich habe es getan, und ich selbst werde heben, und ich selbst werde tragen und werde retten.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
Gott - sein Weg ist untadelig; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade; denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
Du aber, HERR, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein Haupt emporhebt.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Ich habe den HERRN stets vor Augen; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.
Denn wer ist Gott außer dem HERRN? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?

Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Zurück12Weiter

Mehr lesen

Kommentare
Bibelvers des Tages
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen!
Täglich einen Bibelvers erhalten:
Email
Facebook
Twitter
Android