DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über den Schutz

«Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen… Epheser 6:11»
Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!
So können wir getrost sagen: »Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun?«Takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“
Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.Až do stáří, až do šedin já sám, to já vás podpořím; já jsem vás učinil a já vás nosím, já vás podpořím a zachráním.
Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des HERRN ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Alle Worte Gottes sind im Feuer geläutert; er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen.Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.
Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken?Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?

Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.

Zufalls Bibelvers

Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...