DailyVerses.netThemenRegistrierenZufalls Bibelvers

43 Bibelverse über den Schutz

«Epheser 6:11»
Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. selaTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
So können wir getrost sagen: »Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun?«Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des HERRN ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Alle Worte Gottes sind im Feuer geläutert; er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.
Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?

Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Ich breite meine Hände aus zu dir,
meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. sela

Zufalls Bibelvers

Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.

Bibelvers des Tages

Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. sela

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.