DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Sicherheit

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen; denn du, HERR, allein lässt mich in Sicherheit wohnen.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Gut ist der HERR. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis; und er kennt die, die sich bei ihm bergen.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten; er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich; die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen.Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.
Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde kaum wanken.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Vertraue auf den HERRN und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Dann ist der HERR dem Unterdrückten eine Festung, eine Festung in Zeiten der Bedrängnis.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, und jubelt vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Heile mich, HERR, so werde ich geheilt! Rette mich, so werde ich gerettet! Denn du bist mein Ruhm.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!

Zufalls Bibelvers

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...