DailyVerses.net
<

Ephesians 4 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Efezanom 4:2 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ.Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.
And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Comments
Bible verse of the day
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies