DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Versículos de la Biblia sobre la Amistad

Reina-Valera 1960Katolícky preklad
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Juan 15:13 | RVR60
En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Salmos 133:1 | RVR60
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
1 Juan 4:7 | RVR60
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Job 6:14 | RVR60
Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
1 Juan 4:21 | RVR60
Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero !!ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Santiago 4:4 | RVR60
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Mateo 19:19 | RVR60
Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; Mas los rebeldes habitan en tierra seca.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
Salmos 68:6 | RVR60
Versículo de la Biblia del día
Salmos 71:8
Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día.
Salmos 71:8 | RVR60 | 23/05/2019
hablar adoración
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!