DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

68 Versículos de la Biblia acerca de Hablar

« Príslovia 18:21 »
La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de sus frutos.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Abre tu boca en favor del mudo en el juicio de todos los desvalidos.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!
En las muchas palabras no falta pecado; el que refrena sus labios es prudente.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos; si te oye, has ganado a tu hermano.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Las palabras del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
¡Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos!Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Anterior123Próximo
Versículo de la Biblia del día
La esperanza que se demora es tormento del corazón; árbol de vida es el deseo cumplido.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies