DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Protección

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?

Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.

Versículo de la Biblia al Azar

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies