DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Argent

«Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu… Proverbes 13:11»
Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Celui qui aime l'argent n’en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c’est de la fumée.Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Honore l'Eternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits!Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Mieux vaut peu avec la crainte de l'Eternel qu'un grand trésor avec le trouble.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance.»Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent.Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.’Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire!Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l’Eternel soutient les justes.Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.
Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue! En effet, la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel.Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l’or et l’argent.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit, mais la justice délivre de la mort.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien: c'est la justice qui délivre de la mort.Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
La fortune du riche est sa forteresse: dans son imagination, elle est comme une haute muraille.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.

J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Tu n’utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.

Verset de la Bible Aléatoire

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Tu n’utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.