DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur l'Espérance

Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.
Pourquoi donc, ô mon âme, |es-tu si abattue, |et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu ! |Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu.Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!
Mais ceux qui comptent |sur l’Eternel |renouvellent leur force : ils prennent leur envol |comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, |et ne s’épuisent pas.Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.
L’Eternel te gardera de tout mal : il gardera ta vie. L’Eternel veillera sur toi |pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour.Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
Mieux encore ! Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l’espérance.A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.
Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!
Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Pour moi, je mets mon espérance |en l’Eternel, je m’attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m’entendra.Já ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha – on mě zachrání, můj Bůh mě vyslyší!
Un espoir différé rend le cœur malade ; un désir exaucé est comme un arbre de vie.Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.
J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.
Dirige-moi |selon ta vérité |et instruis-moi ! Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je m’attends à toi |à longueur de journée.Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Moi, je m’attends à l’Eternel, |oui, je m’attends à lui, |de tout mon être, j’ai confiance en sa parole.Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.
Accorde-nous ta grâce, |ô Eternel, car nous comptons sur toi.Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!
Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit Saint qu’il nous a donné.Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.
L’Esprit de l’Eternel, |du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour annoncer aux humiliés |une bonne nouvelle. Oui, il m’a envoyé |afin de panser ceux |qui ont le cœur brisé, d’annoncer aux captifs |leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers |leur mise en liberté.Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným.
Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur – c’est-à-dire Christ – comme saint ; si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre.Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.
Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-Juifs. Et voici ce secret : Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir.Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!
Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle vous avez été appelés.Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni.

De même, connais la sagesse, c’est bon pour toi ; si tu la trouves, il y a de l’avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Mais l’Eternel est bon,
il est un sûr abri |au jour de la détresse,
et il prend soin de ceux |qui se confient en lui.

Verset de la Bible Aléatoire

Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ;
attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur,
et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes,
tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Mais l’Eternel est bon, il est un sûr abri |au jour de la détresse, et il prend soin de ceux |qui se confient en lui.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.