DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Famille

«Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu… Deutéronome 6:6-7»
Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.
Paul et Silas ont répondu: «Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.»Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“
Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d’esprit et dans la même pensée.Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère!Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.
Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
Oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble!Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois! Je t'ai gravée sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi.Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.
Mais la bonté de l’Eternel dure d’éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique.Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur.Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
Eduque l'enfant d’après la voie qu'il doit suivre! Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas.Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.
Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant.Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.
L'ami aime en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un frère.V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.
Les petits-enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants.Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.
Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères.Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.
Que l'Eternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l’a été avec nos ancêtres! Qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas.Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje!
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur.Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir: soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l’Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Eternel.Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!
Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie.Otec spravedlivého velice jásá, zplodil moudrého a raduje se z něho.
Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même.Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.
Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils stupide le chagrin de sa mère.Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce.
Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie.Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.
Tu ne commettras pas de meurtre; tu ne commettras pas d'adultère; tu ne commettras pas de vol; tu ne porteras pas de faux témoignage; honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même.Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.
N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère, le jour où tu es dans la détresse! Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

Verset Biblique du Jour

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Verset de la Bible Aléatoire

Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.