DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sul Parlare

«Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne… Proverbi 18:21»
Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.
Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.
E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.
Precedente123Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Tutto posso in colui che mi dà la forza.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati