DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Pazienza

«Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza. Proverbi 14:29»
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà.Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Versetto della Bibbia del Giorno

Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati