DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Vita

«Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita… Salmo 121:7-8»
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.
Camminiamo nella fede e non ancora in visione.Žijeme totiž vírou, a ne viděním.
Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore.Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.
Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?
Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.»Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“
Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.
Poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso.Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
Chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno.Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
Non domandare: «Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?», poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza.Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.
E' sulla via della vita chi osserva la disciplina, chi trascura la correzione si smarrisce.Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.

Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.
Precedente12345Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Tutto posso in colui che mi dà la forza.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati