DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bijbelteksten over Ontzag

Nederlands BijbelgenootschapBijbel in Gewone Taal
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.Ik heb eerbied voor de Heer, en daarom haat ik het kwaad. Ik heb een hekel aan trotse mensen, aan leugenaars en aan mensen die kwaad doen.
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Vrienden, die dingen heeft God ons beloofd. Daarom moeten wij alles wat slecht is, achter ons laten. We moeten van binnen en van buiten rein zijn. Uit eerbied voor God moeten we onszelf helemaal heilig maken.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Wees niet eigenwijs, maar heb eerbied voor de Heer. Blijf uit de buurt van slechte mensen en doe geen kwaad. Dan zul je sterk en gezond zijn.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.Als je bescheiden bent en eerbied hebt voor de Heer, krijg je waardering, rijkdom en een lang leven.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Maar de Heer helpt mensen die hem vereren, en die vertrouwen op zijn liefde.
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is, want haar schoonheid zal verdwijnen. Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Heb eerbied voor de Heer, jullie God. Dat is wat hij van jullie vraagt. Leef zoals hij het jullie leert. Dien hem, en heb hem lief met je hele hart en je hele ziel. Vandaag geef ik jullie zijn wetten en regels. Als jullie je daaraan houden, zal het goed met jullie gaan.’
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Je kunt beter arm zijn en eerbied hebben voor de Heer, dan rijk zijn en leven in angst.
Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.Gelukkig ben je als je trouw bent aan de Heer, als je leeft volgens zijn wetten.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs worden.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.Jullie moeten alleen voor de Heer eerbied hebben, jullie moeten alleen hem dienen.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Geef dus altijd wat je moet geven. Betaal alle belasting die je moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient. En geef eer aan wie eer verdient.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.Omdat ze eerbied voor hem hadden, gaf hij hun ook kinderen.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.Maar jullie hebben eerbied voor mij. Voor jullie zal op die dag de zon opgaan. En die zon zal geluk en vrede brengen. Jullie zullen net zo vrolijk zijn als kalveren die losgelaten worden uit de stal.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.Nu komt het belangrijkste van alles wat je gehoord hebt: heb eerbied voor God en houd je aan zijn wetten. Dat geldt voor ieder mens.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer en willen leven volgens zijn wetten.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Iemand die zijn vriend in de steek laat, heeft ook geen eerbied voor de machtige God.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.Laat hij ons steeds weer gelukkig maken. Dan zal iedereen hem eren, iedereen, op de hele aarde.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.Mensen die wijs willen zijn, moeten luisteren naar de Heer. Mensen die zich houden aan zijn wetten, zijn verstandig. Altijd zullen mensen de Heer danken.
Och, hadden zij steeds zulk een ​hart​ om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun ​kinderen​ voor altoos wèl mocht gaan!Hadden ze altijd maar zo veel ​eerbied​ voor mij! Waren ze altijd maar zo gehoorzaam! Dan zou het altijd goed met hen gaan, en ook met hun ​kinderen.
Bijbeltekst van de dag
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...