DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

24 Bijbelteksten over Ontzag

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwaad;
het zal medicijn wezen voor uw vlees,
en lafenis voor uw gebeente.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren
is rijkdom, eer en leven.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.
Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt.
De vreze des Heren is het begin der kennis;
de dwazen verachten wijsheid en tucht.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest,
die van harte lust heeft in zijn geboden.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.
Zijn lof houdt eeuwig stand.
God zegent ons,
opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.
Bijbeltekst van de dag
Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.