DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

21 Bijbelteksten over Ontzag

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren –
is rijkdom, eer en leven.
Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwaad;
het zal medicijn wezen voor uw vlees,
en lafenis voor uw gebeente.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.
Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt.
De vreze des Heren is het begin der kennis;
de dwazen verachten wijsheid en tucht.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest,
die van harte lust heeft in zijn geboden.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.
Zijn lof houdt eeuwig stand.
God zegent ons,
opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Bijbeltekst van de dag
1 Korintiërs 15:3-4
Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...