DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

37 Bijbelteksten over Vrede

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

NBV BGT NBG BB
De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Want:
wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede,
omdat men op U vertrouwt.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Wijk van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.
Laat af en weet, dat Ik God ben;
Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
maar elke dwaas barst los.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt,
die heil verkondigt, die tot Sion spreekt:
Uw God is Koning.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid