DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bijbelteksten over Veiligheid

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Werp uw bekommernis op de Here,
Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
De Here is goed,
een sterkte ten dage der benauwdheid;
Hij kent hen die bij Hem schuilen.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich;
de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede,
omdat men op U vertrouwt.
Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
zijn trouw is ​schild​ en pantser.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
De naam des Heren is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.
Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen,
God in zijn heilige woning.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Bijbeltekst van de dag
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies