DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

40 Bijbelteksten over Bescherming

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

NBV BGT NBG BB
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert,
zult gij in het ongelijk stellen.
Dit is het deel van de knechten des Heren
en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des Heren.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde
en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen;
Ik heb het gedaan en Ik zal dragen,
Ik zal torsen en redden.
Gods weg is volmaakt;
des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Ik echter bezing uw sterkte,
des morgens jubel ik over uw goedertierenheid;
want Gij waart mij een burcht,
een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen.
Alle woord Gods is gelouterd;
hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
De naam des Heren is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
De Here verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Leert goed te doen, tracht naar recht,
houdt de geweldenaar in toom,
doet recht aan de wees,
verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Want wie is God behalve de Here,
wie is een rots buiten onze God?

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid