DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

52 Bijbelteksten over Vertrouwen

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt,
wiens betrouwen de Here is;
hij toch zal zijn als een boom,
aan het water geplant,
die zijn wortels tot aan een beek uitslaat,
en het niet merkt, als er hitte komt,
maar welks loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.
Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u;
gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen;
als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren
en zal de vlam u niet verbranden.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Vrees voor mensen spant een strik,
maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel?
Nevens U begeer ik niets op aarde.
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou vlees mij aandoen?
Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid.
Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht als de middag.
Vorige123Volgende
Bijbeltekst van de dag
Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.