DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

24 Bijbelteksten over Geduld

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
De lankmoedige is groot van verstand,
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.
Wacht op de Here, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Want een ogenblik duurt zijn toorn,
een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween,
tegen de morgen is er gejuich.
Here, des morgens hoort Gij mijn stem,
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn,
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen,
want de Here is een God van recht;
welzalig allen die op Hem wachten.
Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Bijbeltekst van de dag
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...