DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

18 Bijbelteksten over Verdriet

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
Roepen zij, dan hoort de Here,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De Here is nabij de gebrokenen van hart
en Hij verlost de verslagenen van geest.
Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Want een ogenblik duurt zijn toorn,
een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween,
tegen de morgen is er gejuich.
Here, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is voor U niet verborgen.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet,
en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Weer dus het verdriet uit uw ​hart​ en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar ​waterbronnen​ des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Keer terug en zeg tot ​Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de Here, de God van uw vader ​David: Ik heb uw ​gebed​ gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het ​huis​ des Heren.
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.
Een wijs zoon verheugt zijn vader,
maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
En bedroeft de ​heilige​ Geest​ Gods niet, door wie gij ​verzegeld​ zijt tegen de dag der verlossing.
De wijnstok is verdord en de vijgeboom is verwelkt; ​granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht.
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 6:3-4
Maar laat, als gij ​aalmoezen​ geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw ​aalmoes​ in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...