DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Bevrijder

 • De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
 • Hij zeide:
  Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte,
  o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
  mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,
  mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.
 • Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
 • Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
 • Roepen zij, dan hoort de Here,
  en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
  De Here is nabij de gebrokenen van hart
  en Hij verlost de verslagenen van geest.
 • Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.
 • Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
 • Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
  maar uit die alle redt hem de Here.
 • Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
 • Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen,
  en mijn ziel, die Gij hebt verlost.
 • De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
 • Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.
 • Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
  uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
 • Bij U, Here, schuil ik,
  laat mij nimmer beschaamd worden.
  Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.
 • Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
 • Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade;
  Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart,
  redt hen uit der goddelozen hand.
 • Help ons, o God van ons heil,
  om de heerlijkheid van uw naam;
  red ons en doe verzoening over onze zonden
  om uws naams wil.
 • Here, red mij van de leugenlippen,
  van de bedrieglijke tong.

Bijbeltekst van de dag

Doe uw mond open ten bate van de stomme,
ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie