DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

27 Bijbelteksten over Hoop

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht;
zij varen op met vleugelen als arenden;
zij lopen, maar worden niet moede;
zij wandelen, maar worden niet mat.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,
maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
Maar ik zal uitzien naar de Here,
ik zal wachten op de God mijns heils;
mijn God zal mij horen.
Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.
Leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons,
gelijk wij op U hopen.
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
De Geest des Heren Heren is op mij,
omdat de Here mij gezalfd heeft;
Hij heeft mij gezonden
om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen,
om te verbinden gebrokenen van hart,
om voor gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor gebondenen opening der gevangenis.
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.
Bijbeltekst van de dag
En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies