DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Bijbelteksten over het Hart - NBG

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Arglistig is het hart boven alles,
ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren,
en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen,
naar de vrucht zijner daden.
Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet
en uw hart beware mijn geboden,
want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan,
maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.
Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Bijbeltekst van de dag
1-petrus 1:15-16
Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...