DailyVerses.net

46 Bijbelteksten over het Hart

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

NBV BGT NBG BB
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Arglistig is het hart boven alles,
ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren,
en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen,
naar de vrucht zijner daden.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.
Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet
en uw hart beware mijn geboden,
want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan,
maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.
Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.
Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android