DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Bijbelteksten over Geld

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg;
maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af.
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
De zegen des Heren, die maakt rijk,
zwoegen voegt er niets aan toe.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
Vereer de Here met uw rijkdom
en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud,
hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid;
beter is een arme dan een leugenachtig man.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij,
geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood, mij toebedeeld.
Beter is het weinige van de rechtvaardige
dan de rijkdom van vele goddelozen;
want de armen der goddelozen worden verbroken,
maar de Here schraagt de rechtvaardigen.
Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af;
richt gij uw oog erop, hij is er niet meer;
want plotseling maakte hij zich vleugels,
als een arend vliegt hij ten hemel.
Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom,
gunst is beter dan zilver en goud.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns,
maar gerechtigheid redt van de dood.
Het bezit van de rijke is zijn sterke stad,
en als een hoge muur – in zijn verbeelding.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.
Bijbeltekst van de dag
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies