DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Familie

 • Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.
 • En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.
 • Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.
 • Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader
  en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
 • Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
 • Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
  als broeders ook tezamen wonen.
 • Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid
  tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
  en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
  over hen die zijn verbond onderhouden,
  en aan zijn bevelen denken om die te doen.
 • Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.
 • Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
  ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
 • En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.
 • Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
 • Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.
 • De kroon der ouden zijn kindskinderen
  en de eer der kinderen zijn hun ouders.
 • Een vriend heeft te allen tijde lief,
  maar een broeder wordt voor de nood geboren.
 • De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.
 • Veel makkers strekken een mens tot ongeluk,
  maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
 • Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!
 • Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.
 • Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
 • De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer,
  wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.
 • Mijn zoon, indien uw hart wijs is,
  dan zal ook mijn hart zich verheugen.
 • Een wijs zoon verheugt zijn vader,
  maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
 • Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek,
  maar betreed het huis van uw broeder niet
  ten dage van uw ongeluk.
  Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
 • Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Bijbeltekst van de dag

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie