DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over de Almachtige - NBG

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
Here, God der heerscharen, herstel ons,
doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
De Here is groot en zeer te prijzen,
zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.
Des Heren is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.
Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een ​zegen​ stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.
De Here maakt arm en maakt rijk;
Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Hij zeide: ​Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze ​beker​ van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Bijbeltekst van de dag
1-timoteus 6:12
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...