DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

31 Bijbelteksten over de Schepping - NBG

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord?
Een eeuwig God is de Here,
Schepper van de einden der aarde.
Hij wordt noch moede noch mat,
zijn verstand is niet te doorgronden.
Eer de bergen geboren waren,
en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer.
Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd
en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest,
die het water der zee heeft opgeroepen
en uitgegoten over de oppervlakte der aarde –
Here is zijn naam.
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen.
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.
Onze hulp is in de naam des Heren,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.
Wee hem die met zijn Formeerder twist,
een scherf onder aarden scherven.
Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen:
Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?
Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here, onze Maker.
Bijbeltekst van de dag
spreuken 29:25
Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...