DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaBij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Leg je last op de HEER en Hij zal je steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Wie dorstig zijn, zal Ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef Ik kracht.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.
Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.

Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt. HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie