DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft ontvangt leven, voorspoed en eer.
Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.God beloont ieder mens naar zijn daden.
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.Wie ondoordacht een gelofte aflegt en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie