DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Paciência

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez.Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente.Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor.Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!
O Senhor lutará por vocês; tão-somente acalmem-se.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus.Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.
Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda; o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.
De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança.Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês; ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam!Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor.Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.
Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia.Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
Venho em breve! Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor; arrepende-se, e não envia a desgraça.Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada.Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

Versículo da Bíblia do dia

Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem.

Versículo Aleatório da Bíblia

Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies