DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Rebirth

«Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. 2. Korinťanom 5:17»
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God.Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.”Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit.Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.

Bible verse of the day

But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies