DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Březen 2015)

31. března 2015

Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.

30. března 2015

Hospodina vidím před sebou napořád,
je po mé pravici, nezakolísám.

29. března 2015

Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly:
„Hosana, Synu Davidův!“
„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“
„Hosana na výsostech!“

28. března 2015

Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.

27. března 2015

Už jsem si řekl: „Má noha poklesá,“
tvá láska, Hospodine, mě ale držela!

26. března 2015

Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.

25. března 2015

Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.

24. března 2015

Úhrnem tvého slova pravda je,
navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé.

23. března 2015

Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.

22. března 2015

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

21. března 2015

Když se děje spravedlnost a právo,
Hospodin to má raději než oběti.

20. března 2015

Hospodin chová svůj lid v oblibě,
spásou korunuje ubohé!

19. března 2015

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.

18. března 2015

Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe –
hrdina, jenž tě zachrání.
Šťastně se bude z tebe veselit,
až tě svou láskou obnoví;
zajásá nad tebou samou radostí.

17. března 2015

Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír,
žádné překážky je nesrazí!

16. března 2015

Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť budou nazváni Božími dětmi.

15. března 2015

Raduji se z cesty tvých svědectví
jako z největšího bohatství.

14. března 2015

Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech.

13. března 2015

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.

12. března 2015

Bůh je naše útočiště i síla,
pomoc v úzkostech stále přítomná.

11. března 2015

Člověka s pevným postojem
chráníš dokonalým pokojem,
vždyť spoléhá se na tebe.

10. března 2015

On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“

9. března 2015

Pojďte a klaňme se, před ním padněme,
Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!

8. března 2015

A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.

7. března 2015

Ale jak je psáno:
„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo,
co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo,
to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

6. března 2015

Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže,
v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane –
tak zní má modlitba k Bohu mého života!

5. března 2015

Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.

4. března 2015

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud.
Půjdeš-li ohněm, neshoříš,
plamen tě nespálí.

3. března 2015

On „odplatí každému podle jeho skutků“

2. března 2015

Hospodinova láska trvá odevždy,
navždy zůstane s jeho ctiteli.
Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty
těch, kdo jeho smlouvu dodrží,
kdo pamatují plnit jeho příkazy.

1. března 2015

Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.

Biblický verš dne

Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!