DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Březen 2015)

31. března 2015

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

30. března 2015

Hospodina stále před oči si stavím,
je mi po pravici, nic mnou neotřese.

29. března 2015

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“

28. března 2015

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

27. března 2015

Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“
podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.

26. března 2015

Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

25. března 2015

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

24. března 2015

To hlavní v tvém slovu je pravda,
každý soud tvé spravedlnosti je věčný.

23. března 2015

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.

22. března 2015

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

21. března 2015

Přísloví 21:3Prosazovat spravedlnost a právo
je před Hospodinem výbornější než oběť.

20. března 2015

Hospodin má ve svém lidu zalíbení,
pokorné oslaví spásou.

19. března 2015

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

18. března 2015

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe,
bohatýr, který zachraňuje,
raduje se z tebe a veselí,
láskou umlká
a opět nad tebou jásá a plesá.

17. března 2015

Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon,
o nic neklopýtnou.

16. března 2015

Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími.

15. března 2015

Veselím se z cesty tvých svědectví
více než ze všeho jmění.

14. března 2015

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

13. března 2015

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

12. března 2015

Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

11. března 2015

Izajáš 26:3Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem,
pokojem, neboť v tebe doufá.

10. března 2015

Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

9. března 2015

Přistupte, klaňme se, klekněme,
skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

8. března 2015

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

7. března 2015

Ale jak je psáno:
‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

6. března 2015

Žalm 42:9Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému
a v noci své písni být se mnou!
Modlím se k Bohu života mého.

5. března 2015

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

4. března 2015

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.

3. března 2015

On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.

2. března 2015

Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky
s těmi, kteří se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,
kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

1. března 2015

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Biblický verš dne

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

Náhodný Biblický verš

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!