DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. 2 Thessaloniciens 3:3»
Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?L’Eternel est ma lumière et mon salut: de qui aurais-je peur? L’Eternel est le soutien de ma vie: qui devrais-je redouter?
Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à l’Eternel: «Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie!»
Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaTu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance. – Pause.
Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.Je me couche et aussitôt je m’endors en paix, car c’est toi seul, Eternel, qui me donnes la sécurité dans ma demeure.
Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.L'Eternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui.
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste.
Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.L'homme prudent voit le mal et se met à l’abri, mais ceux qui manquent d’expérience vont de l’avant et en subissent les conséquences.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.A celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!L’Eternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. Eternel, ta bonté dure éternellement: n’abandonne pas les œuvres de tes mains!
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert.
Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans l’homme.
Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.En effet, je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui dépérissent.
Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.Le nom de l'Eternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!Oui, c’est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse: je ne serai guère ébranlé.
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.Confie-toi en l’Eternel et fais le bien, aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture!
Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.L’Eternel est une forteresse pour l’opprimé, une forteresse dans les moments de détresse.
Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.
Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.J'établis mon alliance avec vous: aucune créature ne sera plus supprimée par l’eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Chantez en l’honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s’avance à travers les déserts! L’Eternel est son nom: réjouissez-vous devant lui! Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa sainte demeure.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri! Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange.

Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!