DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaTys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.
Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!
Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.
Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat.Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.
Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.

Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Celý den jenom toužebně touží,
spravedlivý však rozdává a neskrblí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Proč jsi sklíčená, duše má,
proč jsi ve mně tak ztrápená?
Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat;
on je můj Bůh, má záchrana!
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte