DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma život

Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.
Žijeme totiž vírou, a ne viděním.Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.
Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.
Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.
Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.
Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte