DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.
Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.
Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.
Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.
Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

Biblický verš dne

Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!