DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4:23»
Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.
Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí? „Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží.“Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.
Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti.Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“
Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
Ježíš mu řekl: ‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Nezapomeň, co jsem tě učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír.Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.
Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.
Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí – skálo má, můj Vykupiteli!Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to.Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.

Chválit tě budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím.Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!