DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.
I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.
Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!
Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!