DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pravda

Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu.
Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.
Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli.Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.
Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.
Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm.Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.
Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.
Není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Štědrý člověk bude jen vzkvétat,
kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!