DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaTys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘
Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.
Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Až do stáří, až do šedin já sám, to já vás podpořím; já jsem vás učinil a já vás nosím, já vás podpořím a zachráním.Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.
Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.
Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Hospodinova láska nepomíjí,
jeho soucit nikdy nekončí.
Každé ráno stále nová,
tvá věrnost je tak veliká!
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte