DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z… Sofonjáš 3:17»
Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.
Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.
My milujeme, neboť on první miloval nás.My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.
A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.
Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“
Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!