DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma všemohoucí

«Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a… Zjevení 1:8»
Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
Hle, já jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad mé síly?Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?
U Boha přece není nic nemožné.Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.
„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi – pro tebe nic není nemožné!Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost.Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.
Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli.Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
Zjevuje věci skryté v hlubinách, on ví, co leží v tmách, a světlo u něj přebývá.Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.
Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže!Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání.
Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
Tehdy řekl: „Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“ A s tím satan od Hospodina odešel.Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.

Biblický verš dne

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!