DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

«Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné… Jeremjáš 33:3»
Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.
Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.
Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.
Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.
Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“
Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bezruký“?Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“
Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!
Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.
Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.
Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.

Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kam bych byl unikl před duchem tvým?
Před tvojí tváří kam bych se skryl?
Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty,
kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!