DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Ježíš

Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“
Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.
Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.
On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.
V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
„Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,“ odpověděl jim.Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“
Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.
Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.
A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
Milost Pána Ježíše se všemi.Milost Pána Ježíše se všemi.
Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Pohleďte, můj pomocník je Bůh,
můj Pán mě drží naživu!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte